Kontakt

 

 

 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,00 do 15,00

 

Dział administracyjny:  530 090 205 ksiegowoscfobud.pl
 

Dział techniczny:

500 404 800 technicznyfobud.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fobud Frydecki Tomasz

ul. Rzemieślnicza 13
44-321 Marklowice
NIP: 647-145-22-65

ING: 77 1050 1403 1000 0090 6182 4489

Mikołowski Bank Spółdzielczy , nr r-ku  67 8436 0003 0101 0409 5497 0002

 

 

Fobud Spółka z o.o.

ul. Rzemieślnicza 13
44-321 Marklowice
NIP: 647-256-57-93
KRS: 0000426629

Mikołowski Bank Spółdzielczy , nr r-ku  36 8436 0003 0101 0430 5176 0002

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO jest

Fobud Spółka z o.o.

ul. Rzemieślnicza 13

44-321 Marklowice

 

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:- zawierania, realizacji i wykonania umów o wykonanie dostaw i usług, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ,- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit.c RODO),- wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora


Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń́ / zamówień́ / proform; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie usług Administratora

Udostępnienie Danych Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Bądź podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia.

Okres przechowywania danych. a) w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą̨ one przetwarzane przez okres, w którym mogą̨ ujawnić́ się̨ roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. b) dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż̇ zgłoszą̨ Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

Twoje prawa: informacja, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie

W dowolnym momencie masz prawo do bezpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania i usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec niemu oraz prawo do przenoszenia danych, o ile spełnione są odnośne warunki określone prawem o ochronie danych. W razie pytań na temat swoich praw możesz w każdej chwili zwrócić się do nas lub drogą elektroniczną na adres technicznyfobud.pl. Jednocześnie masz prawo wniesienia skargi do właściwego dla nas organu nadzorczego.



 

Mapa dojazdu